Tư vấn tổng thể Chương trình OCOP

Mục lục

Công ty Cổ phần Phát triển Dược Khoa là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm tư vấn tổng thể Chương trình OCOP trên địa bàn 1 tỉnh. Hoạt động này giúp địa phương có cách tiếp cận phương hướng và tổ chức vận hành Chương trình một cách tổng thể, đồng bộ, bài bản và đạt các mục tiêu đề ra.

Hoạt động tư vấn tổng thể bao gồm các nhiệm vụ:

– Khảo sát, xây dựng đề án, kế hoạch triển khai Chương trình OCOP cho cả giai đoạn.

– Tư vấn xây dựng cơ chế chính sách trình cấp thẩm quyền của địa phương ban hành nhằm cụ thể hóa cơ chế chính sách của TW và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

– Tư vấn tổng thể trong quá trình triển khai Chương trình OCOP tại các cấp (đầy đủ theo 3 nguyên tắc OCOP và 6 bước của chu trình OCOP) bao gồm:

– Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và tìm kiếm ý tưởng, chủ thể tiềm năng.

+ Tư vấn tại chỗ rà soát ý tưởng; đào tạo xây dựng kế hoạch kinh doanh; tư vấn tại chỗ phát triển, hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ OCOP;

+ Tư vấn đánh giá xếp hạng sản phẩm; hình thành mạng lưới đối tác, thúc đẩy quảng bá, kết nối đầu ra sản phẩm;

+ Các hoạt động trên đảm bảo cho địa phương vận hành đúng hướng, đi vào thực chất, bài bản trong tổ chức thực hiện Chương trình OCOP tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.