Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

1. Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp có uy tín trong ngành về phát triển và cung cấp dược liệu có nguồn gốc, tiêu chuẩn, chất lượng rõ ràng.

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước về tư vấn phát triển dược liệu gắn với phát triển cộng đồng, sản phẩm từ dược liệu.

2. Sứ mệnh

Phát triển dược liệu gắn với phát triển cộng đồng, từ đó cung cấp dược liệu chuẩn hóa cho thị trường trong và ngoài nước.

Góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển tài nguyên cây thuốc, tri thức dân tộc.

Tham gia sự nghiệp phát triển sản phẩm thảo dược truyền thống, đặc sản địa phương trên nền tảng các lợi thế so sánh riêng có của từng vùng, miền.

3. Giá trị cốt lõi

Tử tế trong thái độ và hành động.

Chuyên nghiệp trong công việc.

Tin cậy trong hợp tác cùng phát triển.